Disclaimer

Definities

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

TELMA: TELMA BV en haar rechtsopvolgers, op heden gevestigd te Keiberg 14/01 - 9230 Wetteren, vennootschap in oprichting.

  1. Bezoeker: Elke fysieke persoon die gebruik maakt van de Website.
  2. Diensten: Alle software, applicaties, tools, games en dergelijke die worden aangeboden of uitgebaat als dienst door TELMA via de Website.
  3. Games: Alle Diensten waarvoor het nemen van een licentie tegen vergoeding vereist is, zoals bepaald door TELMA en aangegeven op de Website.
  4. Gebruiker: Elke persoon die houder is van een licentie voor het spelen van de Games en/of zich heeft geregistreerd op de Website, inclusief iedere persoon of instantie die een licentie heeft genomen ten behoeve van een andere persoon voor het spelen van de Games.
  5. SUG: Het platform voor S_U+G SERIOUS URBAN GAME(fig)® (merkregistratienummer 0981671), van Lieve Achten voor TELMA.
  6. Website: De Website van TELMA, www.sug-platform.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door TELMA.

Algemene informatie

TELMA biedt online Diensten en Games aan via het platform voor S_U+G SERIOUS URBAN GAME(fig)® , dat wordt gehost op de Website.

De raadpleging of het gebruik van de Website en gebruik van de Diensten of Games houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de Disclaimer. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website of het gebruik van de Diensten en Games, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Alle overeenkomsten gesloten tussen TELMA en een Gebruiker of Bezoeker worden beheerst door deze Disclaimer.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.